Lomohome.com :: 괴발자 모근원


NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/2500sec | F/1.0 | -0.30 EV | ISO-200

아...

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/1250sec | F/1.0 | -0.30 EV | ISO-200

부산역 토요코인에서 나와서 둘째날 숙소인 해운대 토요코인에 체크인

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/2000sec | F/1.0 | -0.30 EV | ISO-200

여기가 해운대 토요코인 호텔

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | F/1.0 | -0.30 EV | ISO-200

후론트

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/500sec | F/4.5 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-200

체크인하고 나와서 한장

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/9.0 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-200

해운대

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/800sec | F/8.0 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-200


NEX-5 | Normal program | Pattern | 1/250sec | F/11.0 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-200

바다다~

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 25.0mm | ISO-200

저쪽이 달맞이 고개

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-200

저쪽이 부촌???

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/1600sec | F/4.5 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-200

바다를 사랑하는 자세

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/2500sec | F/3.5 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-200

해운대

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/640sec | F/4.5 | 0.00 EV | 34.0mm | ISO-200

둘이 같이 찍은 샷.

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/2500sec | F/4.0 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-200

저번주에 갔던 명사십리는 게임도 안되는구나..

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/2000sec | F/4.5 | 0.00 EV | 32.0mm | ISO-200

바다 색깔이 참 예술이었음

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/1250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 27.0mm | ISO-200

대구탕 한그릇 하고 바다에 들어갈 요량

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/40sec | F/1.0 | 0.00 EV | ISO-200

기다리면서

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/1.0 | 0.00 EV | ISO-200

부산사는 친구의 추천으로 간 대구탕집

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/1.0 | 0.00 EV | ISO-200

아오 고놈 참 거대하네

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/640sec | F/1.0 | 0.00 EV | ISO-200

용궁사 구경

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/4000sec | F/1.0 | 0.00 EV | ISO-200

해동 용궁사 초입

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/1600sec | F/1.0 | 0.00 EV | ISO-200

교통안전기원탑?!?!

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/640sec | F/1.0 | 0.00 EV | ISO-200


NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/1.0 | 0.00 EV | ISO-200

배를 만지면 아들을 낳는다네요~

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/1600sec | F/1.0 | 0.00 EV | ISO-200


NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/2500sec | F/1.0 | 0.00 EV | ISO-200


NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/2000sec | F/1.0 | 0.00 EV | ISO-200

저멀리 보이는 용궁사

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/4000sec | F/1.0 | 0.00 EV | ISO-200

절경이로다

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/2500sec | F/1.0 | 0.00 EV | ISO-200


NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/4000sec | F/1.0 | 0.00 EV | ISO-200


NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/1250sec | F/1.0 | 0.00 EV | ISO-200


NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/2500sec | F/1.0 | 0.00 EV | ISO-200



NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/640sec | F/1.0 | 0.00 EV | ISO-200


NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/4000sec | F/1.0 | 0.00 EV | ISO-200


NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/4000sec | F/1.0 | 0.00 EV | ISO-200

사람들도 많았다.

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/4000sec | F/1.0 | 0.00 EV | ISO-200

한컷

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/4000sec | F/1.0 | 0.00 EV | ISO-200

나도 한컷

NEX-5 | Normal program | Pattern | 1/200sec | F/10.0 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-200


NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | F/6.3 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-200

용궁사.. 가본 절중 베스트 풍경

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/6.3 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-200

조용!

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/7.1 | 0.00 EV | 22.0mm | ISO-200


NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/4.5 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-200


NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/5.6 | 0.00 EV | 55.0mm | ISO-200


NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/1.0 | 0.00 EV | ISO-200


NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/20sec | F/1.0 | 0.00 EV | ISO-1600


NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/1.0 | 0.00 EV | ISO-200


NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/1000sec | F/4.0 | 0.00 EV | 27.0mm | ISO-200

용궁사 다녀오신분들은 이걸 많이 기억하시던데..

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | F/5.0 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-200


NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/1250sec | F/5.0 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-200


NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/500sec | F/4.0 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-200

아...

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/1250sec | F/5.0 | 0.00 EV | 48.0mm | ISO-200

해 돋네

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/2000sec | F/5.0 | 0.00 EV | 27.0mm | ISO-200


NEX-5 | Normal program | Pattern | 1/250sec | F/11.0 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-200

용궁사. 다녀봤던 절중에 비주얼로는 최강이 아닐까.

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/11.0 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-200


NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/14.0 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-200

삼각대 세워놓고 한장

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/4.5 | 0.00 EV | 37.0mm | ISO-200


NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | F/4.5 | 0.00 EV | 37.0mm | ISO-200

나는 개띠

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/5.6 | 0.00 EV | 25.0mm | ISO-200

마느님은 닭띠

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/5.0 | 0.00 EV | 43.0mm | ISO-800

오랬만에 보는 국화빵!

NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | F/5.0 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-200

냠냠

Sony NEX-5 / E18-55mm F3.5-5.6 OSS, HORUSBENNU 35mm f1.7 / RAW / 
Lightroom 3 / 2011. 8. 21
Posted by Geunwon Mo 모근원
  1. 대구탕 진짜 맛있죠?! 저도 저기 많이 갔는데-ㅎㅎ